تا تموم شدن تعمیرات می‌تونید اینجوری باهام در تماس باشید